Zapytanie ofertowe

 

Dom Pomocy społecznej w Czachowie zaprasza do składania ofert cenowych, które dotyczą zadania pn.:„Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na cele grzewcze do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Czachowie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.”

Załączniki:

1, ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

2. zał. nr 1 – Formularz ofertowy

3.  zał.nr 2 – Oświadczenie o niezaleganiu

4. zał.nr 3 Oświadczenie wykonawcy 

5. zał.nr 4 – wzór umowy

6. zał.nr 5 – Wykaz wykonywanych dostaw